നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്  പണത്തെ എങ്ങിനെ ആകർഷിക്കാം ?


1 DAY TRANSFORMATION EVENT


എന്ത്കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം?

ഇവ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണോ?

ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ലാഭമില്ല; നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നു.

എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

എത്ര പണം കൈയിൽ വന്നാലും നിൽക്കുന്നില്ല.

എപ്പോഴും വരുമാനം കുറവും ചെലവ് കൂടുതലും.


Wealth & Business Manage ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സമാധാനം 
നിലനിർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ?

Past Experiences and Pains നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ടോ?

സമാധാനവും സമ്പന്നതയും സന്താഷവുമുള്ള ഒരു ജീവതം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എങ്കിൽ, ഈ Training നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.


JOIN NOW MORE DETAILS

ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു സുവർണാവസരം...  
             International Money Manifestation Coach, ANVAR SAM നിങ്ങളോടൊപ്പം  ദുബായിയിൽ 


Date

 29 June  2024

Time

9 AM - 5 PM

Location

Flora Creek Delux Hotel Apartment,Dubai

സമ്പത്തിലേക്കുള്ള തടസ്സം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം പണവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സാമ്പത്തിക വിജ്ഞാനം നേടേണ്ടതുണ്ട്

TOPICS

How to manage  Money Emotions?  

How to manage Debt?

Healing the Past MONEY WOUNDS

Money Pain Healing & money meditation

Manifestation Tools, Techniques

Q & ASpecial Price

2000 AED 

Early Bird Offer

June   3 ന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം

6,00 AED 

29-06-2024 (ONE DAY)

Bonus Course Worth AED 1000 +  Event

2 Coffee Break & Lunch with 5 Star Facility NEED ASSISTANCE AND SUPPORT?

+91 9846 666 316  


Email: mail@anvarsam.com

Pocket–sized lessons

Learn with me on the go. Download my app and learn whenever, wherever.

Launch your GraphyLaunch your Graphy
100K+ creators trust Graphy to teach online
Anvar Sam's Magic Vibes 2024 Privacy policy Terms of use Contact us Refund policy